Stadgar

STADGAR FOR KABELTV-FÖRENINGEN SOLDYRKAREN

Antagna vid årsmöte i Ormbergsskolan den 22 februari 1993

OBS! § 15 förändring beslutad på extra årsmöte 2000

§ 1. Föreningen Kabeltv-föreningen

Soldyrkaren ar en partipolitiskt neutral sammanslutning av ägare eller innehavare av villafastigheter, radhus, annat egnahem eller tomt & annan sådan bostad kan uppföras. Till föreningen får även anslutas andra för föreningens verksamhet intresserade.

§ 2. Föreningens uppgift och verksamhetsområde

Förenings verksamhet omfattar distribution av satellitsända och marksända Tv-program via kabel till medlemmar i föreningen som sa önskar. Föreningen skall äga och förvalta den utrustning som behovs for denna verksamhet. Föreningen ansvarar för anläggningen fram till och med anslutningsdosan på husets utsida.

Föreningens verksamhetsområde ar Försommarvägen, Midsommarvägen och Vårvägen inom området Björkskatan samt Skyttegränd. Löjtnantsgatan, Batterivägen, Korpralsgränd, Majorsgatan, Fänriksgatan, Väringsgatan, Knektgränd, Överstegatan, Styckjunkargatan, Kårvägen, Stormyrvägen, Boskatavägen, Björkskatavägen, Ormbergsvägen, Truppvägen, Trumslagargatan, Kvartermästargatan, Trumpetargränd och Truppvägen Inom området Lulsundet

§ 3. Styrelsens sammansattning

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av minst 3 ordinarie ledamöter, samt två suppleanter.

Ordförande väljs för en tid av ett år. Övriga styrelseledamöter väljs för en tid av två år, dock att första gången nyval sker av övriga ledamöter, skall halva antalet väljas för en tid av ett år.

Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassor. Vid första valet eller vid ökning av antalet ledamöter skall mandattiden för de valda anges.

Suppleanter väljs för en tid av ett år.

Avgående ledamöter kan omväljas.

§ 4. Medlemskap

Styrelsen beslutar i frågor om antagning av medlemmar. Styrelsen får utesluta medlem som icke inom föreskriven tid betalt stadgad avgift eller som eljest motverkar föreningens intressen.

Styrelsen far besluta att medlem som inte betalar avgift for Kabel-TV inom föreskriven tid kopplas ur Kabel-TV nätet och själv har att ombesörja TV-mottagning Återinkoppling sker efter det avgift erlagts, samt mot särskild avgift for återinkoppling

§ 5. Uppsägning från deltagande i Kabel-TV

Medlem som vill upphöra att delta i Kabel-TV får saga upp sig från deltagande. Uppsägning skall ske genom skriftlig, bevittnad handling. Deltagande i Kabel-TV upphör 6 månader från det att uppsägning kommit styrelsen tillhanda.

När deltagande i Kabel-TV upphör återbetalas inte insats, särskild avgift, eller medel innestående i underhålls och förnyelsefond.

§ 6. Årsmöte och extra sammanträde.

Föreningens sammanträden är årsmöte och vid behov extra sammanträde. Årsmöte skall hållas innan Maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan kalla till extra sammanträde med föreningen på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skyldighet att kalla till extra sammanträde föreligger när minst en femtedel av föreningens medlemmar sa påfordrar. Beslut far endast fattas i de frågor som angivits i kallelsen till extra sammanträde.

§ 7. Kallelser

Kallelse till årsmöte skall ske senast två veckor före årsmötet. Dagordning för årsmötet skall bifogas kallelsen. Kallelse till extra sammanträde skall ske senast åtta dagar före sammanträdet Dagordning för sammanträdet skall bifogas kallelsen. Beslut far endast beslutas i ärenden upptagna i kallelsen. Kallelse till sammantraden sker på lämpligt sätt genom styrelsens försorg.

§ 8. Rösträtt

Vid sammanträde äger deltagande medlem en röst. Endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen och som inte begärt utträde eller uteslutits är röstberättigad. Röstning genom fullmakt/ombud är möjlig. Ombud får endast företräda I medlem.

§ 9. Röstning

All röstning vid föreningens sammanträden verkstalls öppet om inte sammanträdet, för visst ärende, beslutar att omröstningen skall vara sluten. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, dock inte vid val, dar lotten skiljer.

§ 10. Dagordning

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling:

1 Val av ordförande samt övriga funktionärer for mötet

2 Behandling av verksamhets och revisionsberättelse.

3 Beslut om fastställande om resultat och balansräkning

4 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

5 Beslut om arvoden

6 Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

7 Val av Ordförande

8 Val av styrelseledamöter och suppleanter

9 Val av revisor och revisorsuppleant

10 Fastställande av kommande årsavgift för kabel-TV

11 Ärenden vilka styrelsen aviserat årsmötet.

12 Övriga ärenden som mötet beslutar uppta till behandling

§ 11. Ärenden

Ärenden som medlem önskar få behandlade vid årsmötet, skall senast 10 dagar i förväg anmälas till styrelsen.

§ 12. Styrelsen

Styrelsen skall svara för föreningens organisation samt förvaltning av föreningens angelägenheter. Styrelsen skall förvalta föreningens tillgångar.

For att styrelsen skall vara beslutför fordras att mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsebeslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden. Föreningens firma tecknas av Ordföranden, Sekreterare och Kassör, två i föreningen

§ 13. Räkenskapsperiod.

Räkenskapsperioden omfattar tiden kalenderår.

§ 14. Revision

De på årsmötet valda revisorerna skall svara förr granskning av styrelsens förvaltning. Senast två veckor före ordinarie årsmöte skall revisonsberättelse överlämnas till styrelsen.

§ 15. Avgifter

Medlem som är abonnent i Kabel-TV skall årligen erlägga särskild avgift. Avgiften får inte överstiga det sammanlagda beloppet av Kabel-TV bolagets avgiftsuttag for programutbudet per ar samt eventuell avsättning till underhalls och förnyelsefond som årsmötet fastställt. Särskild avgift skall betalas senast den sista december aret före det kalenderår betalningen avser.

Vid nyanslutning av fastighet (i efterhand) till Kabel-TV nätet uttas avgift 4.500 : – då anslutningspunkt finns i närhet. I övrigt lämnas kostnadsförslag från fall till fall.

Andel i Kabel-TV får endast överlåtas i samband med att andelshavaren överlåter fastigheten. En förutsättning för sådan överlåtelses är att ny ägare beviljas inträde i föreningen.

Eventuella överskottsmedel från särskild avgift och insats skall i första hand avsattas till underhalls och förnyelsefond for Kabel-TV men kan också användas till att sänka kostnaden för programutbudet. Om överskottets användning beslutar årsmöte.

§ 16. Kabel-TV vid överlåtelse av fastighet

Den medlem som deltar i Kabel-TV ar skyldig att informera förvärvare om föreningen och får överlåta såväl sitt medlemskap i föreningen som sitt deltagande ~ Kabel-TV. Förvärvaren skall skriftligen inom 6 månader från förvärvet ansöka om inträde i föreningen och därvid ansöka om deltagande i Kabel-TV. Har sådan ansökan inte kommit styrelsen tillhanda inom 6 månader från förvärvet anses överlåtaren därmed ha sagt upp sig till utträde ur föreningen och därmed också ha begärt att deltagande i Kabel-TV skall upphöra

§ 17. Brister i TV-utsändning

Föreningen är inte skyldig att utge ersättning till medlem eller annan på grund av brister i Kabel-TV utsändning.

§ 18. Ändring av stadgar samt beslut om upplösning

Beslut om ändring av dessa stadgar samt beslut om upplösning av föreningen får endast fattas vid årsmöte eller extra sammanträde. Sådant beslut kan endast fattas vid två efter varandra följande möten med minst ¾ dels majoritet.

§ 19. Föreningens upplösning

Vid föreningens upplösning skall de medel föreningen förvaltar tilldelas medlemmarna med lika andel.